Dating ru alatay

Inag Inagos os ang ang mga mga dami damitt sa ilo ilog.

the shave shaved d part, part, a shavin shaving g service • mag-ah mag-ahit, it, ah´itin, itin, inahit inahit (mag:in) v :in) v..

a popular popular Filipi Filipino no meat meat dish cooked in vinegar, salt, garlic, pepper and soy sauce ad´ orno orno Sp n. Nagadorno siya ng kanyang kanyang bagong agong bahay.

akb´ ay ay – umakbay, umakbay, akbay´ an an (um:-an) v. to put one arm on another person’s person’s shoulder.

my, mine akit ´ akit – umakit, mang-akit, ak´itin (um-, mang-,-in) v. to charm, to attract, tract, to lure, lure, to entice. Akitin Akitin mo ang mga mamimili sa pamamagitan ng iyong ganda.

aky´ at at – mag-akyat, mag-akyat, iakyat (magiakyat (mag:i-) v.

He took the role role of a craz crazy y person in a play.

Leave a Reply